Určenie hodnoty RAB vo vodárenstve

Metodické usmernenia na určenie hodnoty RAB vo vodárenstve – to bola hlavná téma rokovania generálnych riaditeľov vodárenských spoločností na Slovensku, členov Asociácie vodárenských spoločností (AVS) a predsedu úradu Jozefa Holjenčíka, ktoré sa 24.10.2016 uskutočnilo na pôde úradu v Bratislave.

Stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj podpredseda úradu Miroslav Čelinský a riaditeľka odboru regulácie vodárenstva Jana Belicová, sa uskutočnilo na žiadosť predstaviteľov AVS a týkalo sa cenovej regulácie na ďalšie regulačné obdobie 2017-2021. Predseda úradu Jozef Holjenčík prítomným objasnil aplikácie niektorých postupov v cenovej regulácii vyplývajúcich z novej vyhlášky č. 225/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, pri stanovení regulačnej bázy aktív RAB, ekonomicky oprávnených nákladov, odpisov a primeraného zisku vstupujúcich do navrhovaných cien vodárenských spoločností.

Nasledovala rozsiahla diskusia, v ktorej zástupcovia úradu zodpovedali na množstvo otázok zo strany vodárenských spoločností. Výsledkom stretnutia je metodické usmernenie regulovaných subjektov - vodárenských spoločností a to tak, že základom pre stanovenie regulačnej bázy aktív RAB je hodnota majetku, ktorá vychádza zo všeobecnej hodnoty majetku. Postupy, ktorými sa táto hodnota určí, sú uvedené v Metodike na stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení na výkon regulovaných činností v sieťových odvetviach.

Share this post