Česko-slovensko-maďarsko-rumunský denný trh s elektrinou úspešne odštartoval 19. novembra 2014

Dňa 19. novembra 2014 bol úspešne spustený CZ-SK-HU-RO Market Coupling, ktorý integruje český, slovenský, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou a nahrádza CZ-SK-HU Market Coupling.

Všetky zúčastnené strany projektu s potešením oznamujú, že implicitná alokácia prostredníctvom market coupling-ového mechanizmu prebehla prvý deň hladko a všetky procesy fungovali v súlade s plánom.

Victor Ionescu, generálny riaditeľ spoločnosti OPCOM povedal: “Tento úspech predstavuje veľký krok vpred k vytvoreniu Európskeho jednotného trhu s elektrinou. Náš projektový tím tvrdo pracoval na prepojení trhov  s elektrinou štyroch krajín. Teraz prevádzkujeme riešenie kompatibilné s európskym cieľovým modelom, ktoré prinesie výhody pre účastníkov prepojených trhov s elektrinou.”

“Pracujeme na rozšírení úspešnej spolupráce medzi štyrmi krajinami aj v rámci ďalších projektov v súvislosti s integráciou trhov s elektrinou v regióne CEE, aby sme dosiahli konečný cieľ, ktorým je jednotný európsky trh s elektrinou.”, povedal Gheorghe Visan, člen predstavenstva Transelectrica.

Cieľom projektu, ktorý sa začal v auguste 2013, bolo rozšírenie CZ-SK-HU Market Couplingu o Rumunsko a implementácia riešenia PCR (Price Coupling of Regions). Prevádzkovatelia prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) spoločne s organizátormi trhov (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) podporovaní národnými energetickými regulátormi (ERÚ, ÚRSO, MEKH a ANRE) spolupracovali v rámci projektu, s cieľom navrhnúť a implementovať všetky nevyhnutné riešenia, ktoré zaistia technickú a procedurálnu kompatibilitu 4M MC s riešením európskeho cieľového modelu, ktoré je už implementované v iných prepojených európskych regiónoch. Market Coupling umožňuje vyššiu efektivitu obchodovania a alokácie kapacít, čo by malo viesť k vyššej bezpečnosti dodávok, vyššej likvidite a nižšej cenovej volatilite.

Tlačová správa 19. november 2014

Text tlačového vyhlásenia vo formáte PDF

Share this post