Upozornenie na povinnosť informovať o nevykonávaní regulovanej činnosti

Regulované subjekty sú podľa § 29 ods. 1 písm. j) zákona o regulácii povinné každoročne do konca februára kalendárneho roku informovať úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonávali regulovanú činnosť, na ktorú mali povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.

Oznámenie o nevykonávaní činnosti zasielajte písomne na adresu:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Odbor právny
Bajkalská 27
820 07 Bratislava

Share this post