Ďalšie kroky v Česko-Slovensko-Maďarsko-Poľsko-Rumunskej integrácii trhu

V nadväznosti na Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané dňa 11. júla 2013, riadiaci výbor 5M MC zložený zo zástupcov národných regulačných úradov (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), prevádzkovateľov prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE, a Transelectrica) a energetických búrz, resp. organizátorov národných trhov s elektrinou (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska, prerokoval ďalšie kroky v integrácii denného trhu s elektrinou.

V úvodnej fáze projektu zúčastnené strany čelili základnej otázke týkajúcej sa organizácie denného trhu s elektrinou v kontexte ďalších integračných aktivít a prepojení jednotlivých trhov s elektrinou. V rámci projektu bol vykonaný verejný prieskum, ktorého cieľom bolo získať spätnú väzbu od spoločností pôsobiacich na piatich trhoch s elektrinou (pozn. CZ-SK-HU-PL-RO) o prípadných vplyvoch navrhovaných opatrení, a to najmä stanovenie času uzávierky pre príjem denných diagramov (GCT) a rozsahu integrácie (viac informácií o dotazníku nájdete tu).

Na základe dôkladnej analýzy výsledkov prieskumu dospeli národné regulačné úrady k záveru, že neexistuje spoločný názor medzi účastníkmi trhu s elektrinou vo všetkých dotknutých trhoch, týkajúci sa navrhovaných scenárov pre prepojenie piatich trhov s elektrinou. V záujme ďalšej integrácie trhov s elektrinou, riadiaci výbor prijal stanovisko národných regulačných úradov, aby Market Coupling projekt bol spustený s GCT o 11:00 hod. a zahŕňal denné trhy s elektrinou Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Uvedené krajiny sa budú usilovať v čo najväčšej miere o súlad s NWE (North West Europe). Úzka spolupráca medzi partnermi v rámci projektu 5M MC bude takto prispievať k budúcej integrácii trhov s elektrinou. Spoločným názorom zúčastnených strán je, že pripojenie poľského trhu s elektrinou bude realizované neskôr v rámci iniciatívy CEE FBMC (Central East Europe Flow-Based Market Coupling). Do tej doby bude päť energetických búrz, resp. organizátorov národných trhov s elektrinou naďalej spolupracovať na implementácii PCR (Price Coupling of Regions) riešenia deklarovaného ako cieľový model pre európsku integráciu trhov s elektrinou.

Share this post