Tariff scale of administration fees

Preložiť spodnú časť

Tariff scale of administration fees according to the Act No. 145/1995 Coll. on Administrative Fees in the version of the Act No. 251/2012 Coll. on Energy and amending some other acts.

The applicant is charged with the administration fee under the above introduced tariff scale by: postal cheque or by cashless transfer to the bank account.
(The administration fee has to be paid within 15 days after call letter delivery.)

  Account number: VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
  Registration number: 36 06 98 41
  VAT Registration number: 20 21 59 98 66
  Specific symbol: Evidentiary number, under which the concrete application form is being registered
  Variable symbol: Registration number of your company
  IBAN: SK59 020 0000 0029 8743 1851
  SWIFT: SUBASKBX

Položka 207

I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike

1. na výrobu tepla  
  a) do 5 MW 450 EUR
  b) nad 5 MW 2000 EUR
2. na rozvod tepla  
  a) do 50 odberných miest 2000 EUR
  b) nad 50 do 100 odberných miest 4500 EUR
  c) nad 100 odberných miest 8000 EUR

II. Vykonanie zmeny povolenia a zrušenie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v tepelnej energetike

1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie 200 EUR
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti 50 UER
3. Zmena štatutárneho orgánu držiteľa povolenia na podnikanie 50 UER
4. Zmena mena a priezviska a miesta trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla držiteľa povolenia 50 EUR
5. Zmena povolenia na podnikanie 200 EUR

Položka 208

I. Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike

1. na výrobu elektriny  
  nad 1 do 5 MW 200 UER
  nad 5 do 50 MW 2000 UER
  nad 5 MW 3500 UER
2. na výrobu plynu  
  do 34 TJ/r 450 UER
  nad 34TJ/r 2000 UER
3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka  
  do 50 odberných zariadení a miest 2000 EUR
  nad 50 do 100 odberných zariadení a miest 4500 EUR
  nad 100 odberných zariadení a miest 8000 EUR
4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu 20000 EUR
5. na uskladňovanie plynu 4500 EUR
6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 8000 EUR
7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob 450 EUR
8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu 2000 EUR

II. Vykonanie zmeny povolenia a odňatie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike

1. Žiadosť o zrušenie povolenia na podnikanie 200 EUR
2. Zmena zodpovedného zástupcu a zmena osvedčenia o odbornej spôsobilosti 50 EUR
3. Zmena mena a priezviska, adresy, obchodného mena a sídla držiteľa povolenia na podnikanie 50 EUR
4. Zmena povolenia na podnikanie 200 EUR

III. Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe

1. na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane 100 EUR
2. na výrobu a dodávku plynu z biomasy 100 EUR
3. na výrobu a dodávku plynu z bioplynu 100 EUR
4. na predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel 100 EUR
5. na prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania 100 EUR
6. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách 100 EUR
7. na predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel okrem plnenia tlakových nádob 100 EUR
8. na prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách 100 EUR

IV. Vydanie rozhodnutia o udelení certifikácie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete

 

30000 EUR

V. Vydanie rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu

1. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s ustanovením a odvolaním osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy 200 EUR
2. vydanie predchádzajúceho súhlasu s vymenovaním alebo s voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete 100 EUR