Metodické usmernenie úradu pre užívateľov sústav a prevádzkovateľov sústav

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu“) sa prístup do sústavy uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Na základe podnetov účastníkov trhu a z dôvodu zjednotenia výkladu niektorých ustanovení pravidiel trhu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydáva toto metodické usmernenie.

  1. Výrobcovi elektriny sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny podľa § 2 písm. a) bodu 21 pravidiel trhu účtuje dohodnutá rezervovaná kapacita (cena za prístup do sústavy).
     
  2. Výrobcovi elektriny sa v prípade odberu elektriny zo sústavy na účely ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny podľa § 2 písm. a) bodu 21 pravidiel trhu a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny podľa § 2 písm. a) bodu 36 pravidiel trhu účtuje cena za prenesené alebo distribuované a súčasne odobraté množstvo elektriny (cena za prenos elektriny alebo cena za distribúciu elektriny).  
     
  3. Výrobcovi elektriny sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny podľa § 2 písm. a) bodu 21 pravidiel trhu a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny podľa § 2 písm. a) bodu 36 pravidiel trhu, okrem spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach, účtuje tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby. 
     
  4. Tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby sa účtuje za všetku elektrinu spotrebovanú účastníkom trhu s elektrinou okrem vlastnej spotreby elektriny podľa § 2 písm. a) bodu 36 pravidiel trhu (v prípade odberu elektriny na vlastnú spotrebu z nadradenej sústavy sa tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby platí za všetko odobraté množstvo).

Spracoval: Odbor regulácie elektroenergetiky

V Bratislave dňa 21.05.2013