Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je regulovaný subjekt povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie, ide o tzv. automatické kompenzačné platby.

Kompenzačná platba sa uhradí odberateľovi (oprávnenej osobe, žiadateľovi, producentovi), ktorý bol nedodržaným štandardom kvality dotknutý do 60 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu prevodom na účet, poštovou poukážkou alebo podľa dohody. V oblasti tepelnej energetiky sa kompenzačné platby budú vyplácať pri niektorých štandardoch do 30 dní po odstránení príčin nedodržania kvality alebo vo vyhotovenej faktúre ročného vyúčtovania platieb do 31. marca.

O úhrade kompenzačnej platby je regulovaný subjekt povinný vyhotoviť oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré zasiela odberateľovi (oprávnenej osobe, žiadateľovi, producentovi).

Kompenzačné platby sa vzťahujú len na udalosti, ktoré nastanú od 1. januára 2013.

Podrobnosti o výške a spôsobe výpočtu kompenzačných platieb sú ustanovené v jednotlivých vyhláškach o štandardoch kvality.

Elektrina

Štandard dodávky elektrickej energie je upravený Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

Podľa uvedenej vyhlášky má dodávateľ elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy tieto povinnosti:

 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s každým odberateľom elektriny v domácnosti, ktorý o to požiada do piatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,
 2. uskutočniť dodávku elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny,
 3. dodržať kvalitu dodávanej elektriny (veľkosť napätia, frekvencia napätia, pokles napätia atď.),
 4. odstrániť príčiny zníženej kvality elektriny podľa charakteru príčin zníženej kvality elektriny v lehote 30 dní, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov,
 5. overiť správnosť vyúčtovania a informovať odosielateľa podania o výsledku overenia vyúčtovania do 35 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovanej platby za dodanú elektrinu,
 6. zabezpečiť preskúšanie elektromera do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho overenie,
 7. obnoviť dodávku elektriny v prípade poruchy do 18 hod., odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej siete o poruche dozvedel,
 8. 15 dní pred plánovaným prerušením alebo obmedzením dodávky elektriny informovať o tejto skutočnosti dotknutých odberateľov elektriny,
 9. dodržať oznámenú dobu plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektriny,
 10. obnoviť dodávku elektriny do dvoch pracovných dní od uhradenia dlžnej sumy, pokiaľ bola dodávka prerušená z dôvodu meškania platby a sú splnené technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodné podmienky dodávateľa elektriny,
 11. do 30 dní od doručenia žiadosti o pripojenie odberného miesta zaslať stanovisko odosielateľovi žiadosti o pripojenie.

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Krchňák, tel: 043 401 17 12, kvalita_elektrina@urso.gov.sk

Plyn

Štandard kvality dodávky plynu je upravený Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu.

Dodávateľ plynu je povinný:

 1. zabezpečiť kvalitu dodávaného plynu, ktorá musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete,
 2. uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu a zabezpečenie plynulej dodávky plynu odberateľovi plynu v termíne dohodnutom v zmluve o dodávke plynu,
 3. obnoviť dodávku plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej sumy zo strany odberateľa plynu a zistenia , že odberateľ plynu dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,
 4. zabezpečiť písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu.
 5. zabezpečiť písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete v lehote do dvoch pracovných dní.
 6. overiť správnosť vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu
 7. odoslať :
  1. žiadosť odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenie tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravenej siete a preprave plynu alebo o prístupe do distribučnej siete a distribúcie plynu,
  2. stanovisko prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska,
 8. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
 9. odoslať kompenzačnú platbu a oznámenie o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní, odkedy bola kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom od prevádzkovateľa siete, pripísaná na účet dodávateľa plynu.

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Krško, tel: 043 401 17 12, kvalita_plyn@urso.gov.sk

Tepelná energia

Štandard kvality dodávky tepla je upravený Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

Dodávateľ tepla je povinný:

 1. zabezpečiť počas celého vykurovacieho obdobia (od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. mája nasledujúceho roka podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.) maximálny tepelný príkon na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 2. dodržať určený čas dodávky tepla na vykurovanie podľa § 1 ods. 1 až 5 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.,
 3. obnoviť dodávku tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy v lehotách
  1. do 24 hodín pri prerušení dodávky tepla,
  2. do 48 hodín pri obmedzení dodávky tepla,
 4. dodržať vykurovaciu krivku alebo odberový diagram dohodnutý s odberateľom v zmluve o dodávke a odbere tepla,
 5. dodržať teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 6. najmenej 15 dní pred vykonaním plánovanej údržby oznámiť odberateľovi začiatok a koniec plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 7. dodržiavať oznámený termín začiatku plánovaného obmedzenia dodávky tepla,
 8. obnoviť dodávku tepla v lehote uvedenej v oznámení o plánovanom obmedzení dodávky tepla,
 9. najmenej 15 dní pred prerušením dodávky tepla z dôvodu omeškania odberateľa s platbou za dodané teplo, oznámiť odberateľovi výzvu na úhradu omeškanej platby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia a túto výzvu oznámiť aj konečným spotrebiteľom miestne obvyklým spôsobom,
 10. dodržať 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia žiadosti na
  1. písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa,
  2. zabezpečenie overenia určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a päť dňovú lehotu na oznámenie výsledku overenia žiadateľovi,
  3. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo a odstránenie zistených nedostatkov,
 11. písomne oznámiť výsledok previerky kvality dodávky tepla v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Zábojník, tel: 043/401 17 14, kvalita_teplo@urso.gov.sk

Voda

Úrad ustanovil vo Vyhláške č. 276/2012 Z. z. štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom je povinný v dostatočnom množstve zabezpečiť nepretržitú dodávku zdravotne bezchybnej pitnej vody, ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu a dodržať hodnoty pretlaku vody dohodnutého v zmluve o dodávke vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu, alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie tak, aby negatívne neovplyvňoval životné prostredie v dohodnutom množstve a dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti, alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadovej vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalej je dodávateľ pitnej vody verejným vodovodom a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný:

 • do 30 dní zaslať odpoveď na podanie týkajúce sa štandardu kvality dodržania limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody, nedostatočného množstva dodávanej alebo odvádzanej vody alebo pretlaku vody,
 • do 30 dní určiť technické podmienky na pripojenie/odpojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo kanalizáciu,
 • predložiť zmluvu o dodávke vody alebo odvádzaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok pripojenia sa na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu,
 • zabezpečiť plynulú dodávku pitnej vody alebo odvádzanie odpadovej vody do siedmich pracovných dní od doručenie podpísanej zmluvy,
 • do 30 dní zabezpečiť preskúšanie meradla,
 • do 30 dní overiť správnosť vyúčtovania úhrady za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie, prípadne čistenie odpadových vôd a odstrániť zistenú chybu.

Kontaktná osoba: Jaroslava Devečková, tel: 043 401 17 13, kvalita_voda@urso.gov.sk