Medzi hlavné činnosti úradu v oblasti regulácie tepelnej energetiky patrí :

 • príprava všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť tepelnej energetiky podľa zákona o regulácii, ktoré ustanovia najmä
  • rozsah cenovej regulácie ,
  • spôsob vykonávania cenovej regulácie,
  • postup a podmienky uplatňovania cien,
  • podmienky vykonávania regulovanej činnosti,
 • príprava všeobecne záväzných právnych predpisov podľa zákona č.657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie v sieťových  odvetviach,
  • vykonávanie cenovej regulácie
  • výroby a dodávky tepla,
  • výroby distribúcie a dodávky tepla,
 • distribúcie a dodávky tepla,
 • vypracovávanie metodických usmernení v oblasti cenovej regulácie v tepelnej energetike,
 • sledovanie a vyhodnocovanie plánovaných a skutočných technických a ekonomických ukazovateľov pri výrobe a rozvode tepla,
 • vyhodnocovanie vývoja cien tepla,
 • vypracovávanie odborných stanovísk na základe požiadaviek od účastníkov trhu a iných orgánov štátnej správy v oblasti tepelnej energetiky,
 • návrh riešenia prevádzkovania a zabezpečenia zásobovania teplom, ak dôjde k zániku alebo zrušeniu  povolenia.