Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie:

  Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať písomne, telefonicky, faxom, E-mailom alebo osobne, počas pracovných dní, v čase od 09,00 – 14,00 h na adrese:

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Bajkalská 27
  P. O. Box 12
  820 07 Bratislava 27
   

  Tel.: 02 / 581 004 23
  Tel.: 02 / 581 004 38 alebo 28 alebo 11
  Fax: 02 / 581 004 79
  E-mail: urso@urso.gov.sk

   

  Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavované v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č. 01/2013, ktorým sa vydáva Smernica o sprístupňovaní, zverejňovaní a opakovanom použití informácií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 3 z 01.10.2017.