ÚRSO začal kontrolu majetku distribučných spoločností
v elektroenergetike a plynárenstve

Tlačová správa
7. marec 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal hĺbkovú kontrolu v SPP Distribúcia, a. s. a v troch regionálnych spoločnostiach, ktoré distribuujú elektrinu: Západoslovenskej distribučnej, a. s, Stredoslovenskej energetike - Distribúcii, a. s., Východoslovenskej distribučnej, a. s..

V prípravnej fáze k tomuto kroku sa uskutočnili stretnutia predsedu úradu Jozefa Holjenčíka, s najvyššími predstaviteľmi jednotlivých spoločností, na ktorých ich informoval o cieľoch, metodike a harmonograme kontroly.

Od pondelka 7.3.2016 sa začína fyzická kontrola majetku, ktorú budú vykonávať tímy zložené hlavne z pracovníkov ÚRSO, znalcov vedených v zozname Ministerstva spravodlivosti SR a ďalších odborne spôsobilých osôb. Po celom Slovensku sa budú vykonávať fyzické kontroly stavieb, majetku, transformátorov, áut, využitia konkrétnych vedení a sietí, atď.

Zoznam kontrolovaných zložiek majetku bude predstavovať státisíce položiek. Táto kontrola tzv. regulovanej bázy aktív (RAB), bude slúžiť na objektívne stanovenie rozsahu a hodnoty majetku využívaného výhradne na výkon regulovaných činností, ktoré je východiskom na výpočet sieťových poplatkov vstupujúcich do ceny za dodávku elektriny a plynu.

Dôvodom takéhoto rozsiahleho zisťovania je potreba aktualizovať údaje z poslednej kontroly v roku 2005. Odvtedy sa totiž skutočná hodnota majetku distribučných spoločností výrazne zmenila. Nové údaje získané presnou fyzickou inventúrou tak umožnia objektívnejšie stanoviť optimálne kritériá v cenovej regulácii v plynárenstve a elektroenergetike.