Tlačová správa
24. marec 2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje na pokračujúci trend prípadov nečestných praktík pri podomovom predaji plynu a elektriny. Na vyhrotený boj firiem o zákazníkov často doplácajú dôverčiví ľudia, obeťami takýchto podvodov sú najmä seniori.

V roku 2015 doručili odberatelia na ÚRSO 512 podnetov. V roku 2016 ich bolo zatiaľ 130 (stav k 24.3.2016), pričom ich počet neustále rastie.

Z konkrétnych sťažností od oklamaných zákazníkov vyplýva, že obchodní zástupcovia pri  uzatváraní zmlúv často používajú rôzne manipulačné metódy, aby ich zámerne uviedli do omylu:

  • predstavia sa ako zamestnanci  “slovenských plynární či elektrární“ a vyžiadajú si výpisy a faktúry za elektrinu a plyn, aby získali čísla odberných miest
  • zavádzajú nič netušiacich občanov tvrdením, že ich pôvodný dodávateľ končí a všetkých odberateľov prevezme nová spoločnosť a ak teraz neuzatvoria zmluvu môžu zostať bez elektriny alebo plynu
  • tvrdia, že podpisom zmluvných formulárov získava zákazník lacnejšie energie, nič sa pre neho nezmení, iba faktúra mu bude chodiť od iného subjektu, prípadne, že uzatvára iba „predbežnú zmluvu“, avšak obchodný zástupca úmyselne zamlčí skutočnosť, že na základe splnomocnení, ktoré odberateľ udelí pri podpisovaní zmluvy dôjde k vypovedaniu ich pôvodnej zmluvy
  • obchodní zástupcovia veľmi často zámerne manipulujú s pojmami dodávateľ a distribútor, a takto u podvedených občanov vyvolajú dojem, že podpis zmluvy je len formalita.

Z celkového počtu 512 podaní odberateľov na ÚRSO v r. 2015 smerovalo voči spoločnosti SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  152 podaní.  V roku 2016 bolo doručených na ÚRSO zatiaľ 130 podaní, z toho voči spoločnosti SLOVAKIA ENERGY s.r.o. to bolo 46 podaní. ÚRSO preto momentálne vykonáva v spoločnosti SLOVAKIA ENERGY  s.r.o.  kontrolu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje, že oklamaný odberateľ si  zvyčajne až neskôr uvedomí, že po návšteve obchodného zástupcu bude nasledovať vypovedanie jeho zmluvných vzťahov s pôvodným dodávateľom a zmena dodávateľa. Odrazu zisťuje, na čo udelil splnomocnenie a že sa svojím konaním vystavil zmluvnej pokute, ktorá je často v stovkách eur, na čo ho už obchodný zástupca „pozabudol“ upozorniť. Mnohí ľudia sa tak odrazu ocitajú v zúfalej situácii.

ÚRSO občanom, ktorí sa nechcú stať obeťami podobných podvodov, radí:

  • poznajte viazanosť Vašej zmluvy s Vaším dodávateľom a zmeňte dodávateľa iba na základe racionálnej úvahy
  • nevpúšťajte do svojich domácností podozrivých predajcov, vždy žiadajte, aby sa legitimovali
  • zmluvy, či tlačivá ani tie tzv. „predbežné“ nikdy nepodpisujte v rýchlosti a unáhlene, ale dajte si čas na rozmyslenie, aj niekoľko dní a ak je to potrebné, poraďte sa aj s rodinou či známymi

V snahe ochrániť odberateľov vypracoval ÚRSO informačnú brožúru: Užitočné informácie pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti (pdf)

ÚRSO rieši predovšetkým podnety a podania účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou týkajúce sa dodržiavania úradom schválených cien, postupov a podmienok regulácie podľa zákona o regulácii a zákona o energetike. Venuje tiež zvýšenú pozornosť vybavovaniu podnetov a sťažností fyzických a   právnických osôb, pričom s nimi osobne, písomne aj telefonicky komunikuje. Vybavuje aj podania vo veciach ochrany spotrebiteľa,  vypracováva odborné stanoviská a v medziach kompetencií ustanovených zákonom rieši aj spory účastníkov trhu s  energiami, pri riešení ktorých má na zreteli ochranu odberateľov v domácnosti.