Tlačová správa ACER k REMIT - začiatok oznamovacej povinnosti

Dnes 7. októbra 2015 vstúpila do platnosti povinnosť v zmysle REMIT, nariadenia EÚ o integrite a transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou, oznamovať záznamy transakcií na veľkoobchodných trhoch s energiou, vrátane pokynov na obchodovanie realizovaných na organizovaných miestach obchodovania.

Následkom toho začala Agentúra EÚ pre spoluprácu regulátorov v oblasti energetiky (ACER) cez svoj informačný systém REMIT (ARIS) dostávať prvé výkazy. V skutočnosti ACER už tento týždeň v pondelok otvorila ARIS pre nahlasovanie doteraz neoznámených dlhodobých zmlúv realizovaných na organizovaných miestach obchodovania (takzvaný  “back-loading”).

Požiadavka oznamovať záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou, vrátane pokynov na obchodovanie, je súčasťou nového monitorovacieho rámca vytvoreného na základe REMIT s cieľom odhaľovať zneužívanie trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou a odrádzať od neho. Tento rámec predpokladá zdieľanú zodpovednosť medzi agentúrou a národnými regulačnými úradmi. Agentúra bude zbierať obchodné a tzv. základné údaje a bude vykonávať monitorovanie a počiatočnú analýzu a hodnotenie týchto údajov. Akýkoľvek odhalený podozrivý prípad bude postúpený národným regulačným úradom na vyšetrenie a v prípade potreby na vynútenie práva.

Riaditeľ ACER Alberto Pototschnig povedal: „Toto je v implementácii REMIT veľmi dôležitý míľnik. Pre agentúru je to ohromná výzva, nakoľko monitorovací rámec, ktorý implementujeme, je čo do rozsahu a detailov bezprecedentný. V tejto súvislosti by som sa rád poďakoval všetkým zapojeným subjektom, ktorí s nami počas minulých rokov spolupracovali a toto umožnili, ako aj mojím kolegom v agentúre, ktorí dokázali prekonať vážny nedostatok zdrojov a dosiahli tento výnimočný výsledok.  S údajmi, ktoré od dnes zbierame, bude mať agentúra a národné regulačné úrady, s ktorými sa tieto údaje budú zdieľať, po prvýkrát úplný obraz o obchodovaní na európskych veľkoobchodných trhoch s energiou, pričom tieto údaje sa budú dať použiť na odhalenie manipulácie na trhu a zneužívania dôverných informácií a tým aj na odradenie od nich. Takto budú môcť byť uistení účastníci trhu o tom, že všetci obchodujú na základe tých istých informácií a spotrebitelia o tom, že ceny energie, ktoré platia, odrážajú základné trhové princípy a že nie sú narušené takým správaním, ktoré by zneužívalo trh”.

Zatiaľ sa musia oznamovať len transakcie zo zmlúv týkajúcich sa veľkoobchodných energetických produktov, ktoré boli pripustené k obchodovaniu na organizovaných miestach obchodovania, a základné údaje z centrálnych informačných platforiem transparentnosti organizácií ENTSO. Zostávajúce zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov (mimoburzové štandardné a neštandardné zmluvy o dodávke; zmluvy o preprave) a základné údaje podliehajúce oznamovaniu od prevádzkovateľov prepravných sietí/prenosových sústav, prevádzkovateľov miestnych sietí/sústav a prevádzkovateľov podzemných zásobníkov plynu sa budú musieť oznamovať od 7. apríla 2016.

Odkedy REMIT vstúpil do platnosti v decembri 2011 a ešte predtým ACER spolu s národnými regulačnými úradmi a dotknutými energetickými subjektmi sústavne pracuje na jeho implementácii.

V júni 2014 agentúra otvorila pre národné regulačné úrady platformu na podporu centralizovaného európskeho registra účastníkov trhu (CEREMP) pre účely národnej registrácie účastníkov trhu.

8. januára 2015 agentúra spustila svoj nový REMIT portál, ktorý sa stal ústredným vstupným bodom do ARIS a umožňuje registráciu registrovaných miest oznamovania (RRMs – Registered Reporting Mechanisms). Portál takisto poskytuje prístup do “notifikačnej platformy”, prostredníctvom ktorej môže každý, kto má dôvod domnievať sa, že nastala manipulácia trhu, vrátane pokusu o manipuláciu trhu, alebo zneužívanie dôverných informácií, agentúru upozorniť.

Rovnako 8. januára 2015 agentúra vydala užívateľský balík pre oznamovanie v rámci REMIT (REMIT Reporting User Package) s cieľom pomôcť subjektom porozumieť režimu oznamovania transakcií a poskytnúť im dostatočné usmernenie, aby mohli robiť poučené rozhodnutia v súvislosti so svojimi povinnosťami oznamovania transakcií. Konkréte informácie o požiadavkách na oznamovanie údajov môžete nájsť na portáli REMIT (https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/acer_remit_reporting_us...). Spolu s týmito materiálmi sa odvtedy vždy vydáva aj REMIT Q&A (otázky a odpovede k REMIT) a dokumenty FAQ (najčastejšie otázky) týkajúce sa oznamovania transakcií podľa REMIT, ktoré sú pravidelne aktualizované (https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_questions).

K dnešnému dňu sa zaregistrovalo 30 oznamujúcich subjektov tretích strán a okrem toho sa vopred registrovalo v systéme ďalších 9 RRMs tretích strán.

Národné regulačné úrady z 28 členských štátov a agentúra budú sledovať pokrok v oznamovaní v záujme zabezpečenia toho, aby všetky subjekty s oznamovacími povinnosťami podnikli pre ich splnenie adekvátne kroky.