V tejto časti úrad uverejňuje príslušnú legislatívu k REMIT a súvisiace dokumenty ACER.

Legislatíva

REMIT je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, ktoré nadobudlo účinnosť 28.12.2011.

REMIT stanovuje rámec pre monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou a definuje zneužívanie trhu vo forme manipulácie trhu alebo pokusu o manipuláciu trhu, ako aj obchodovanie s dôvernými informáciami.
 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014  zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT, bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 18. decembra 2014 a nadobudlo účinnosť 7. januára 2015. Vykonávacie nariadenie určuje jednotné pravidlá oznamovania predmetných informácií, termín a formu oznamovania informácií, ako aj zoznam zmlúv a derivátov, ktoré sa majú oznamovať.
 

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach implementovaním REMIT s účinnosťou od 1.9.2012 splnomocnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví právomocou na vedenie registra účastníkov trhu s elektrinou a plynom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a plynom, ako aj právomocou preskúmavať podozrivé prípady zneužitia trhu a udeľovať sankcie v prípade porušenia.
 

Usmernenia ACER

Tento dokument zo 17.6.2016 (štvrté aktualizované vydanie ACER) je príručkou, ktorá bola vypracovaná v súlade s článkom 16 odsek 1 REMIT a obsahuje právne nezáväzné usmernenia určené vnútroštátnym regulačným orgánom týkajúce sa aplikácii REMIT, najmä uplatňovania pojmov a definícií vymedzených v článku 2.

Dokument býva z času na čas aktualizovaný a reflektuje meniace sa trhové podmienky a skúsenosti získané od národných regulačných orgánov a ACER pri implementácii REMIT a tiež zo spätnej väzby od účastníkov trhu a dotknutých subjektov.
 

Cieľom dokumentu ACER je poskytnúť účastníkom trhu základné a ucelené informácie o implementácii REMIT, o registrácii účastníkov trhu a oznamovaní údajov. Dokument býva z času na čas aktualizovaný a reflektuje meniace sa trhové podmienky a skúsenosti získané od zainteresovaných strán pri implementácii REMIT.

 

Odporúčania ACER

ACER vydala Odporúčania Európskej komisii k zaznamenávaniu obchodných transakcií na veľkoobchodných miestach obchodovania, vrátane pokynov na obchodovanie, pre účely zberu údajov v súlade s článkom 8 REMIT. Dokument bol poskytnutý Európskej komisii a zverejnený 23.10.2012.

ACER vydala Odporúčania Európskej komisii k zaznamenávaniu obchodných transakcií na veľkoobchodných miestach obchodovania, vrátane pokynov na obchodovanie, pre účely zberu údajov v súlade s článkom 8 REMIT. Dokument zo dňa 26.3.2013 týkajúci sa konkrétne zmlúv na vyvažovacie služby pre elektrinu a plyn a zmlúv na prenos elektriny alebo prepravu plynu slúži ako základný dokument pre vývoj zaznamenávania transakcií a pri príprave vykonávacieho nariadenia k REMIT.

Dokument zo dňa 23.10.2012 obsahuje vyhodnotenie verejnej konzultácie k Odporúčaniam Európskej komisii k zaznamenávaniu obchodných transakcií podľa REMIT.

Rozhodnutia ACER

  • Rozhodnutie č. 01/2012 zo dňa 26. 6. 2012 (pdf, anglická verzia)
    ACER stanovila svojím rozhodnutím č. 01/2012 registračný formát podľa článku 9.3 REMIT. Prílohou tohto rozhodnutia ACER je podrobná špecifikácia údajov registračného formátu, které sú rozdelené do piatich sekcií. Tieto údaje budú vyžadované pri registrácii účastníkov trhu, ktorí vykonávajú transakcie, ktoré je potrebné oznámiť ACER v súlade s článkom 8.1 REMIT.

Dokumenty ACER pre účely oznamovania údajov

Nasledovné dokumenty sa týkajú povinnosti oznamovania údajov v súlade s článkom 8 REMIT. Účastníci trhu, osoby alebo orgány podľa odseku 8.4.b) až f) konajúce v ich mene sú povinné poskytnúť ACER záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou, vrátane pokynov na obchodovanie.

Dokument ACER „Požiadavky na registráciu registrovaných reportovacích miest“ (Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms - RRM) popisuje technické a organizačné požiadavky pre oznamovanie obchodných a základných údajov pre registračný proces reportujúcich strán, ako aj spôsob, akým bude ACER posudzovať, či sú splnené tieto požiadavky.

Dokument ACER „Manuál o postupoch na oznamovanie transakcií, základných údajov a dôverných informácií“ (Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting) definuje postupy, štandardy a elektronické formáty pre oznamovanie transakcií podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia, oznamovanie základných údajov podľa článkov 8 a 9 a tiež dôverných informácií. Tento manuál má pomôcť oznamujúcim stranám, ako sú Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO), prevádzkovatelia prepravných sietí a prenosových sústav (TSOs), prevádzkovatelia siete zariadení LNG, prevádzkovatelia podzemných zásobníkov zemného plynu či tretie strany konajúce v ich mene, oznamovať základné údaje v súlade s REMIT.

Dokument ACER „ Užívateľský manuál na oznamovanie transakcií“ (Transaction Reporting User Manual - TRUM) vysvetľuje podrobnosti oznamovanej informácie. Prílohy k dokumentu nájdete tu:

Dokumenty k registrácii účastníkov trhu

Dokumenty sa nachádzajú v sekcii > REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV TRHU