Otázky k registrácii účastníkov trhu do Národného registra CEREMP

ACER otázky a odpovede k REMIT, 17. vydanie (pdf, anglická verzia)

Na koho sa vzťahuje registračná povinnosť?

Registračná povinnosť sa vzťahuje na účastníkov trhu aktívnych na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktorí uzatvárajú transakcie, ktoré sa musia oznámiť ACER v súlade s čl. 8.1 Nariadenia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej len „REMIT“).

Účastníkom trhu je podľa čl. 2.7 REMIT „každá osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou.“

Nasledujúce osoby uzatvárajúce transakcie, vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou, sú ACER považované za účastníkov trhu v zmysle REMIT:

 • Spoločnosti obchodujúce s energiou v zmysle „elektroenergetický podnik“ podľa čl. 2.35 smernice 2009/72/ES vykonávajúce aspoň jednu z týchto činností: prenos, dodávka alebo nákup elektriny a v zmysle „plynárenský podnik“ podľa čl. 2.1 smernice 2009/73/ES vykonávajúce aspoň jednu z nasledujúcich činností: preprava, dodávka alebo nákup plynu, vrátane LNG
 • Výrobcovia elektriny alebo plynu v zmysle čl. 2.2 smernice 2009/72/ES a čl. 2.1 smernice 2009/73/ES, vrátane výrobcov dodávajúcich svoju produkciu ich vnútropodnikovým obchodným jednotkám alebo elektroenergetickým obchodným spoločnostiam  
 • Prepravcovia plynu
 • Subjekty zodpovedné za vyvažovanie
 • Veľkoobchodní odberatelia v zmysle čl. 2.8 smernice 2009/72/ES a čl. 2.29 smernice 2009/73/ES
 • Koncoví odberatelia v zmysle čl. 2.9 smernice 2009/72/ES a čl. 2.27 smernice 2009/73/ES, vystupujúci ako jediný hospodársky subjekt s úrovňou technickej kapacity spotreby 600 GWh ročne a viac pre elektrinu alebo plyn
 • Prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) v zmysle čl. 2.4 smernice 2009/72/ES a prevádzkovatelia prepravných sietí v zmysle čl. 2.4 smernice 2009/73/ES
 • Prevádzkovatelia podzemných zásobníkov plynu (SSOs) v zmysle čl. 2.10 smernice 2009/73/ES
 • Prevádzkovatelia siete zariadení LNG (LSOs) v zmysle čl. 2.12 smernice 2009/73/ES
 • Investičné spoločnosti v zmysle čl. 4.1. (1) smernice 2004/39/ES

Na ktorých účastníkov trhu sa nevzťahuje registračná povinnosť?

V zmysle čl. 4.2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 REMIT (ďalej „vykonávacie nariadenie“) jediná výnimka z registračnej povinnosti platí pre účastníkov trhu, ktorí sa zapájajú do transakcií týkajúcich sa týchto zmlúv uzavretých mimo organizovaných miest obchodovania:

 • zmlúv na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami so spoločnou kapacitou maximálne 10 MW
 • zmlúv na fyzickú dodávku plynu vyrobeného jedným zariadením na výrobu plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW

Aké povinnosti vyplývajú účastníkom trhu podľa REMIT?

Účastníkom veľkoobchodného trhu s energiou vyplývajú z nariadenia REMIT nasledujúce povinnosti:

 • Povinnosť zverejňovania dôverných informácií  [čl. 4.1 REMIT]
 • Povinnosť oznámenia ÚRSO odklad uverejnenia dôverných informácií   [čl. 4.2 REMIT]
 • Povinnosť poskytnutia ACER záznamov o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou, vrátane pokynov na obchodovanie a informácií uvedených v čl. 8.5 REMIT   [čl. 8.1 REMIT]
 • Povinnosť registrácie u príslušného Národného regulačného orgánu, pokiaľ účastníci trhu uzatvárajú transakcie, ktoré sa musia oznámiť ACER v súlade s čl. 8.1 REMIT   [čl. 9.1 REMIT]
 • Povinnosť osôb, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie, oznámiť ÚRSO dôvodne podozrenia porušenia čl. 3 alebo 5 REMIT [čl. 15 REMIT]

Kde sa mám zaregistrovať?

Podľa článku 9.1 REMIT „Účastníci trhu uzatvárajúci transakcie, ktoré sa musia oznámiť ACER v súlade s článkom 8.1, sa zaregistrujú v národnom regulačnom orgáne v členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo alebo bydlisko, alebo v členskom štáte v ktorom pôsobia, ak nemajú sídlo ani bydlisko v Únii.“

To znamená, že v Národnom registri ÚRSO by sa mali zaregistrovať účastníci trhu so sídlom alebo bydliskom v SR. To isté platí pre každého účastníka trhu, ktorý nemá sídlo ani bydlisko v EÚ, ale je aktívny na veľkoobchodnom trhu v SR, príp. je aktívny v niekoľkých členských štátoch EÚ, pričom väčšina aktivít sa uskutočňuje na veľkoobchodnom trhu v SR.

Účastník trhu sa zaregistruje len jedenkrát a v jednom národnom regulačnom orgáne. Register pridelí každému účastníkovi trhu osobitný identifikátor, tzv. ACER kód, ktorý umožní identifikáciu jednotlivých spoločností, ktoré navzájom obchodujú.

Národný register ÚRSO sa nachádza v časti Dokumenty k registrácii účastníkov trhu.

Kedy začína registrácia účastníkov trhu?

ÚRSO spustí registráciu účastníkov trhu 17. marca 2015.

Účastníci trhu sa môžu registrovať v Národnom registri CEREMP priebežne, najneskoršie však pred termínom povinnosti oznamovania údajov o transakciách pre účastníkov trhu, ktorý je stanovený vo vykonávacom nariadení (7. október 2015, príp. 7. apríl 2016, podľa druhu oznamovacích povinností).

Aké údaje sa budú požadovať od účastníkov trhu k registrácii?

ACER stanovila rozhodnutím č. 01/2012 zo dňa 26. júna 2012 registračný formát popisujúci registračné údaje, ktoré budú vyžadované od účastníkov trhu. Registračný formát sa skladá z piatich formulárových častí:

 • Registračný formulár (časť 1): údaje o účastníkovi trhu
 • Registračný formulár (časť 2): údaje o prepojených osobách s účastníkom trhu
 • Registračný formulár (časť 3): údaje o ovládajúcej osobe alebo príjemcovi účastníka trhu
 • Registračný formulár (časť 4): údaje o štruktúre obchodnej korporácie účastníka trhu
 • Registračný formulár (časť 5): údaje o poverených osobách pre oznamovanie transakcií v mene účastníka trhu

Registráciu v systéme CEREMP vykoná splnomocnená osoba konajúca v mene účastníka trhu, tzv. účastník trhu – užívateľ, ktorý si vytvorí v systéme užívateľský účet s prístupom do systému CEREMP a bude spravovať a aktualizovať údaje o účastníkovi trhu. Jeden užívateľ môže zaregistrovať viacero účastníkov trhu.

Pre účely registrácie účastníkov trhu s energiou úrad zverejnil manuál k registrácii do národného registra CEREMP, v časti Dokumenty k registrácii účastníkov trhu.

Otázky k oznamovaniu údajov a transakcií ACER (oznamovacia povinnosť)

Na ktoré trhy a produkty sa vzťahuje REMIT?

Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú komoditné trhy a trhy derivátmi. Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú, okrem iného, regulované trhy, mnohostranné systémy obchodovania, mimoburzové (OTC) transakcie a dvojstranné zmluvy, či už priame alebo sprostredkované.

REMIT sa vzťahuje na veľkoobchodné trhy s energiou, čo znamená akýkoľvek trh v EÚ, na ktorom sa obchoduje s veľkoobchodnými energetickými produktmi.

Podľa definície uvedenej v čl. 2.4 REMIT, veľkoobchodnými energetickými produktmi sú tieto zmluvy a deriváty, nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje:

 • zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu, ktoré sú dodané v EÚ
 • deriváty týkajúce sa elektriny alebo plynu, ktoré sa vytvorili, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sa dodávajú v EÚ
 • zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu v EÚ
 • deriváty týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu v EÚ

Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo plynu na využitie koncovými odberateľmi nie sú veľkoobchodnými energetickými produktmi. Avšak zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo plynu koncovým odberateľom s úrovňou technickej kapacity spotreby 600 GWh ročne a viac pre elektrinu alebo plyn sa považujú za veľkoobchodné energetické produkty.

Zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku a manipulácia s trhom v rámci nariadenia REMIT sa nepoužije na veľkoobchodné energetické produkty, ktoré sú finančnými nástrojmi a na ktoré sa vzťahuje čl. 9 smernice 2003/6/ES, t.j. veľkoobchodnými energetickými produktmi, ktoré sú finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu aspoň v jednom členskom štáte alebo ktoré sú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na takomto trhu, bez ohľadu na to, či samotná transakcia prebieha na tomto trhu. Táto výnimka sa vzťahuje len na zákazy zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s trhom. Povinnosti plynúce z nariadenia REMIT vo vzťahu na zber údajov a monitorovanie sa vzťahujú na všetky druhy veľkoobchodných energetických produktov.

Kedy začne platiť povinnosť oznamovania údajov ACER?

Povinnosť oznamovania údajov pre účastníkov trhu je stanovená vo vykonávacom nariadení. V závislosti od druhu oznamovaných povinností, oznamovanie údajov je rozdelené do dvoch časových fáz.

 • Prvá fáza zberu údajov začína v termíne do 9 mesiacov od účinnosti vykonávacieho nariadenia, t.j. od 7. októbra 2015 a týka sa oznamovania zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovaných miestach obchodovania a základných údajov z ústredných informačných platforiem o transparentnosti sietí ENTSO
 • Druhá fáza zberu údajov začína v termíne do 15 mesiacov od účinnosti vykonávacieho nariadenia, t.j. od 7. apríla 2016 a týka sa mimoburzových štandardných a neštandardných zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch, zmlúv o preprave a ostatných oznamovaných základných údajov od prevádzkovateľov prepravných sietí alebo prenosových sústav, prevádzkovateľov podzemných zásobníkov plynu a prevádzkovateľov sietí zariadení LNG

Akým spôsobom si mám splniť oznamovaciu povinnosť?

Oznamovacia povinnosť o transakciách sa považuje zo strany účastníka trhu za splnenú, ak oznamované informácie poskytol priamo sám, prostredníctvom tretej strany, organizovaného trhu alebo iného orgánu v zmysle č. 8.4 REMIT, ktorý bude konať v mene účastníka trhu.

V záujme zachovania prevádzkovej spoľahlivosti ACER požaduje, aby sa záznamy o transakciách, vrátane pokynov na obchodovanie, oznamovali prostredníctvom registrovaného reportovacieho miesta (tzv. RRM - Registered Reporting Mechanism), ktorým sa rozumie osoba spĺňajúca technické a organizačné požiadavky na oznamovanie údajov, registrovaná v ACER na poskytovanie služieb oznamovania údajov.

Zodpovednosť za splnenie oznamovacej povinnosti nesie primárne sám účastník trhu ako pôvodca údajov.

Technické a organizačné požiadavky pre oznamovanie obchodných a základných údajov pre registračný proces reportujúcich strán popisuje dokument ACER „Požiadavky na registráciu registrovaných reportovacích miest“ (Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms - RRM).

Kde môžem nájsť zoznam povinne oznamovaných zmlúv?

Rozsah povinne oznamovaných zmlúv stanovuje článok 3.1 vykonávacieho nariadenia. Povinne oznamované zmluvy tvoria dve skupiny:

 • zmluvy o veľkoobchodných energetických produktoch týkajúce sa dodávky elektriny alebo plynu s dodávkou v rámci EÚ, vrátane derivátov týkajúcich sa elektriny alebo plynu produkovaného, obchodovaného alebo dodávaného v EÚ
 • zmluvy o veľkoobchodných energetických produktoch týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu v EÚ, vrátane derivátov týkajúcich sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu v EÚ

Podľa vykonávacieho nariadenia, ACER vypracuje a spravuje verejný zoznam štandardných zmlúv a tento zoznam včas aktualizuje.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v čl. 3.1 a 3.2 vykonávacieho nariadenia. Zoznam prvýkrát zverejní ACER 17. marca 2015 tu: https://www.acer-remit.eu/portal/standardised-contract

Aký je rozsah zmlúv, ktoré s majú oznamovať na žiadosť agentúry?

V súlade s článkom 4 (1) nariadenia Komisie č. 1348/2014 môže agentúra na základe jej odôvodnenej žiadosti a len príležitostne požiadať účastníkov trhu, aby s výnimkou zmlúv uzavretých na organizovaných miestach obchodovania oznamovali tieto zmluvy a údaje o transakciách:

 • vnútroskupinové zmluvy;
 • zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou maximálne 10 MW;
 • zmluvy na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW;
 • zmluvy na vyvažovacie služby pre elektrinu a zemný plyn.

Je dôležité poznamenať, že účastníci trhu, ktorí vstupujú len do transakcií súvisiacich so zmluvami uvedenými vyššie v bodoch (ii) a (iii) (zmluvy na fyzickú dodávku maximálne 10 MW pre elektrinu a 20 MW pre plyn), sa nebudú musieť registrovať u národného regulačného úradu v zmysle článku 9 (1) REMIT.

V súvislosti so všetkými štyrmi skupinami zmlúv uvedenými vyššie v bodoch (i) až (iv) vydala ACER prostredníctvom svojho Oddelenia pre monitorovanie trhu list, v ktorom poskytuje časovo ohraničenú úľavu od všetkých krokov v tom, že tieto údaje nebude vyžadovať minimálne do 31. decembra 2016. Viac informácií o úľave z povinnosti podľa čl. 4 nariadenia Komisie č. 1348/2014 je uvedených v liste - No action Relief letter (anglická veria), (slovenská verzia).

Kde nájdem zoznam organizovaných miest obchodovania?

Aktualizovaný zoznam organizovaných miest obchodovania možno nájsť na webovej stránke ACER v sekcii REMIT portál: https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces

V zmysle čl. 3.2 vykonávacieho nariadenia zoznam umožní účastníkom trhu zistiť príslušné organizované miesta obchodovania, ako oznamovacie kanály na oznamovanie transakcií. Takisto je tu možné nájsť verejný zoznam štandardných zmlúv, ktorý uľahčí organizovaným miestam obchodovania zasielať identifikujúce referenčné údaje za každý veľkoobchodný energetický produkt, ktorý organizované miesta obchodovania pripúšťajú k obchodovaniu.

Aké sú pravidlá oznamovania transakcií?

ACER vypracovala užívateľský manuál pre oznamovanie transakcií (Transaction Reporting User Manual,  TRUM) s cieľom uľahčiť oznamovanie transakcií ACER a zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť podľa článku 12.1 REMIT.

TRUM objasňuje podrobnosti oznamovaných obchodných údajov pomocou usmernenia o tom, ako vypĺňať dátové polia vo vykonávacom nariadení vrátane formátov a štandardov, ktoré pre oznamovanie platia. TRUM nie je náhradou vykonávacieho nariadenia. TRUM sa sústreďuje na objasňovanie podrobností oznamovaných informácií týkajúcich sa transakcií, vrátane pokynov na obchodovanie vo vzťahu k veľkoobchodným energetickým produktom realizovaných na organizovaných miestach obchodovania. TRUM sa takisto venuje záznamom o transakciách v prepravných zmluvách a neštandardných zmluvách o dodávke. TRUM je k dispozícii na webovej stránke ACER v sekcii REMIT portál: https://www.acer-remit.eu/portal/acerdocuments.

Na uvedenej stránke je tiež k dispozícii Manuál postupov o oznamovaní transakcií a základných údajov (Manual of Procedures on transaction and fundamental data reporting, MoP), ktorý popisuje ďalšie podrobnosti o oznamovaní transakcií, ako sú podrobnosti o oznamovacích kanáloch a oznamovacích schémach.

Ako môžem oznamovať základné údaje?

Právny základ pre oznamovanie základných údajov stanovujú články 8 a 9 vykonávacieho nariadenia. Kým článok 8 definuje pravidlá oznamovania základných údajov v elektrine, článok 9 špecifikuje pravidlá oznamovania základných údajov pre plyn, takisto vrátane údajov o LNG a podzemných zásobníkoch plynu. V záujme objasnenia podrobností oznamovania vypracovala ACER manuál postupov oznamovania transakcií a základných údajov (Manual of Procedures on transaction and fundamental data reporting, MoP). MoP je k dispozícii tu: https://www.acer-remit.eu/portal/acer-documents.

MoP objasňuje podrobnosti postupov, štandardov a elektronických formátov na oznamovanie základných údajov. Konkrétnejšie dokument obsahuje informácie o kanáloch zasielania údajov, pravidlách overovania údajov a schém XML, ktoré sa majú pre oznamovanie používať.

Prvé vydanie MoP sa sústreďuje na objasňovanie podrobností o dátových poliach a oznamovaných schémach týkajúcich sa základných údajov o elektrine a plyne. Príklady dátových polí a schém pre údaje o LNG a plynových zásobníkoch budú súčasťou MoP, ktorý vyjde v nasledujúcich mesiacoch.