Rozpočet Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Ekonomická
klasifikácia

Ukazovateľ

Rozpočet
2014

Rozpočet
2015

Rozpočet
2016

Rozpočet
2017

Rozpočet
2018

Rozpočet
2019

200

PRÍJMY (ŠR)

727 000 €

1 037 000 €

1 037 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

600

BEŽNÉ VÝDAVKY

2 903 614 €

3 226 968 €

5 008 134 €

3 540 049 €

4 534 656 €

4 472 072 €

610

MZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA

1 548 824 €

1 782 466 €

1 841 599 €

2 010 964 €

2 543 634 €

2 559 578 €

620

POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ

548 665 €

752 426 €

773 094 €

767 774 €

1 071 583 €

1 054 596 €

630

TOVARY A SLUŽBY

783 235 €

685 576 €

2 386 941 €

727 811 €

870 664 €

784 798 €

640

BEŽNÉ TRANSFERY

22 890 €

6 500 €

6 500 €

33 500 €

48 775 €

12 600 €

700

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

34 543 €

34 993 €

34 993 €

32 000 €

169 200 €

60 500 €