Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako orgán štátnej správy pre oblasť regulácie v sieťových odvetviach:

  • rieši podnety a podania účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodou týkajúce sa dodržiavania úradom schválených cien, postupov a podmienok regulácie podľa zákona o regulácii a zákona o energetike,
  • venuje zvýšenú pozornosť vybavovaniu podnetov a sťažností fyzických a právnických osôb, pričom s nimi osobne, písomne aj telefonicky komunikuje,
  • vybavuje podania vo veciach ochrany spotrebiteľa,
  • vypracováva odborné stanoviská,
  • v medziach kompetencií ustanovených zákonom rieši aj spory účastníkov trhu s energiami, pri riešení ktorých má na zreteli ochranu odberateľov v domácnosti.

Vo všeobecnosti sú podania smerované na overenie správnosti uplatnenej ceny alebo tarify za regulovaný tovar alebo službu, na kontrolu oprávnenosti nákladov zahrnutých v regulovanej cene alebo na kontrolu určených podmienok pre uplatnenie ceny, resp. tarify, prípadne na overenie dodržiavania štandardov kvality. Úrad sa ďalej zaoberá podaniami účastníkov trhu s elektrinou a plynom zameranými na dodržiavanie pravidiel trhu s elektrinou a plynom a nadväzne na dodržiavanie prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov distribučných sústav elektriny a prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete, napr. pri pripojení odberného miesta k distribučnej sústave/sieti, pri zmene dodávateľa elektriny alebo plynu ap.