Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je od 1. februára 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom alternatívneho riešenia sporu je zmierlivo urovnať spor medzi stranami sporu, ktorými sú predávajúci (napr. dodávateľ elektriny/plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy/siete) a spotrebiteľ (napr. odberateľ elektriny/plynu v domácnosti). Úrad rieši spory nezávisle, nestranne a s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom prihliada na ochranu práv a oprávnených záujmov spotrebiteľa i predávajúceho.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov - Výročná správa za rok 2016

Názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27

Adresa na doručovanie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@urso.gov.sk

Formulár na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu: (Formulár vo formáte PDF)

Telefonický kontakt: 02/ 581 004 81

IČO: 36 06 98 41

Zoznam poverených zamestnancov úradu na riešenie alternatívneho riešenia sporov:

  • Mgr. Ján Kimák
  • Mgr. Ľubica Frankovičová

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov: (Pravidlá vo formáte PDF)

Druhy sporov, ktoré úrad rieši v rámci alternatívneho riešenia sporov:

Spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Právny predpis, podľa ktorého úrad postupuje pri riešení sporov:

zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatok za riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov:

Úrad rieši spory bezodplatne. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu:

slovenský jazyk, anglický jazyk

Ďalšie potrebné informácie v súvislosti s alternatívnym riešením sporov:

Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu.

Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúcej vety a poverený zamestnanec na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa platnej právnej úpravy v oblasti regulácie sieťových odvetví (napr. zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška úradu č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu plynu), ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.