• Act No. 69/2013 Coll. (pdf) , amending and supplementing the Act No. 476/2008 Coll. on efficiency during energy utilization (Act on energy efficiency) and on the modification and supplements to the Act No. 555/2005 Coll. on energy efficiency of the buildings, and on amendments and supplements of certain Acts in the version of the Act No. 17/2007 Coll., in the version of the Act No.136/2010 Coll.
 • Act No. 30/2013 Coll. (pdf), amending and supplementing the Act No. 309/2009 Coll. on promotion of renewable energy sources and high efficiency combined generation, and on amendments and supplements of certain Acts in the version of latter provisions 
 • Act No. 250/2012 Coll. (pdf) on regulation in network industries
 • Act No. 251/2012 Coll. (pdf) on energy and on amendments and supplements of certain Acts
 • Zákon č. 197/2012 Z.z. (pdf) z 19.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 189/2012 Z.z. (pdf) z 20.6.2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 184/2011 Z.z. (pdf) z 1.6.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 136/2011 Z.z. (pdf) z 5.4.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 117/2011 Z.z. (pdf) z 29.3.2011, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 558/2010 Z.z. (pdf) z 15.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 492/2010 Z.z. (pdf) z 1.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 309/2009 Z.z. (pdf) z 19.6.2009, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 107/2007 Z.z. (pdf) z 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 99/2007 Z.z. (pdf) zo 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 658/2004 Z.z. (pdf) z 26.10.2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 657/2004 Z.z. (pdf) z 26.10.2004 o tepelnej energetike
 • Úplné znenie zákona č. 364/2004 Z.z. (pdf) o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. (pdf) o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Úplné znenie zákona č. 442/2002 Z.z. (pdf) o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. (pdf) z 19. júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 397/2002 Z.z. (pdf) z 09.07.2002 ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 276/2001 Z.z. (pdf) z 14.6.2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. (pdf) o  správnom konaní (správny poriadok) (v znení č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z.)
 • Zákon č. 230/2005 Z.z. (pdf) z 10. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. (pdf) zo 4.12.2010 o sťažnostiach