Informačná povinnosť Úradu podľa § 10 písm. c) bod 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

V prepojenej európskej sústave sa vyskytujú situácie, ktoré vedú k preťažovaniu jednotlivých vedení alebo častí sústav. Medzi takéto situácie patrí aj pripájanie veľkého množstva zariadení na výrobu elektriny na báze obnoviteľných zdrojov energie. V súlade s pravidlami podpory  tohto druhu výroby elektriny musia prepojené sústavy všetku  vyrobenú elektrinu  absorbovať a to aj napriek jej veľmi nízkej predikovateľnosti. Systém prepojených sústav má však svoje technické limity, ktoré sú vzhľadom na veľké množstvo uvedených zdrojov elektriny a nemožnosť regulácie ich výroby neustále prekračované.

Liberalizácia trhu s elektrinou priniesla nové fenomény. Zvyšujúci sa objem obchodov vytvára tlak na využitie cezhraničných profilov, ktorých technické limity sú vyčerpávané. Dopyt po cezhraničnej výmene elektriny medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav je obvykle vyšší než dostupné prenosové kapacity na prepojovacích vedeniach. Aby sa predchádzalo preťaženiu, je v súlade s Nariadením č. 714/2009/ES prijatý trhový mechanizmus, na základe ktorého sa prideľujú cezhraničné prenosové kapacity  účastníkom trhu. Prideľovanie kapacitných práv na cezhraničných profiloch SEPS prebieha v niekoľkých časových rámcoch podľa príslušných pravidiel prideľovania. Pridelená  prenosová kapacita môže byť predmetom krátenia v prípadoch, ak SEPS zistí, že existuje riziko, že pridelenú prenosovú kapacitu nie je možné garantovať v dôsledku vzniku havarijnej situácie, v ktorej SEPS musí urýchlene konať s cieľom zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy.

Prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu strednej a východnej Európy (ďalej len “CEE“) sa dohodli na organizácii koordinovaného postupu prideľovania kapacít na cezhraničných profiloch participujúcich PPS. Za týmto účelom bola zriadená spoločná aukčná kancelária CAO - Central Allocation Office GmbH vo Freisingu v Nemecku.

V súčasnosti sú prostredníctvom CAO prideľované nasledovné kapacitné práva na cezhraničných profiloch SEPS:

  • Kapacity pridelené v ročných, mesačných a denných explicitných aukciách na profile SEPS/PSE
  • Kapacity pridelené v ročných a mesačných explicitných aukciách na profile SEPS/MAVIR

Platné aukčné pravidlá CAO sú zverejnené na webovom sídle CAO: http://www.central-ao.com/capacity-auctions/documents

Slovenská verzia aukčných pravidiel v aktuálnom znení je zverejnená na webovom sídle SEPS v rámci prílohy (A) Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, ktorý schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) pod nasledovným odkazom: http://www.sepsas.sk/seps/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301

Na profile SEPS/ČEPS nie sú dlhodobé cezhraničné prenosové kapacitné práva prideľované formou explicitných ročných a/alebo mesačných aukcií. Požadované cezhraničné prenosy je možné voľne nominovať do termínu D-2 17.00 hod. Dotknutí PPS, v tomto prípade ČEPS a SEPS preveria technickú realizovateľnosť požiadaviek na prenos s ohľadom na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosových sústav. PPS si vyhradzujú právo požadované odsúhlasené hodnoty prenosov skrátiť v prípade ohrozenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosových sústav, najmä v prípadoch neplnenia bezpečnostných kritérií vyplývajúcich z Operational Handbook (ďalej len “OH“) Policy 3: Operational Security. V takomto prípade sú požadované odsúhlasené hodnoty v danej hodine a danom smere  skrátené na nulovú hodnotu. Celý kapacitný limit profilu je v danej hodine a v danom smere poskytnutý do denného trhu – implicitnej aukcie v rámci CZ-SK-HU-RO market coupling. Pravidlá pre voľné nominácie prenosov na profile SEPS/ČEPS sú zverejnené na webovom sídle SEPS pod nasledovným odkazom: http://www.sepsas.sk/seps/aukcieSEPS_CEPS.asp?kod=155, ako aj v rámci prílohy (C) Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, ktorý bol schválený zo strany ÚRSO pod nasledovným odkazom: http://www.sepsas.sk/seps/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301.

Na cezhraničnom profile SEPS/WPS sú kapacitné práva prideľované prostredníctvom jednostranných explicitných mesačných a denných aukcií organizovaných aukčnou kanceláriou SEPS, v zmysle aukčných pravidiel, ktoré sú zverejnené na webovom sídle SEPS pod nasledovným odkazom: http://www.sepsas.sk/seps/AukcieSEPS_WPS.asp?kod=178,

a tiež v rámci prílohy (B) Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorý schválil Úrad  pre reguláciu sieťových odvetví: http://www.sepsas.sk/seps/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301

Na profile SEPS/ČEPS a SEPS/MAVIR sú cezhraničné kapacity na dennej báze prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného market coupling CZ-SK-HU-RO. Organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s., pričom organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s..: https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh

Okrem vyššie uvedených metód prideľovania cezhraničných kapacít formou explicitných, resp. implicitných aukcií, prebieha na cezhraničných profiloch SEPS/ČEPS, SEPS/PSE a SEPS/MAVIR prideľovanie kapacít aj na vnútrodennej báze použitím metódy first comes – first served. Voľné kapacity sú účastníkom trhu prideľované bezodplatne, a to v poradí, v akom sú požiadavky na alokáciu prijaté alokačným systémom. Týmto spôsobom je prideľovaná kapacita, ktorá ostáva nevyužitá po predchádzajúcich procesoch prideľovania formou aukcií. Funkciu alokačnej kancelárie plní ČEPS v zmysle dohody medzi siedmimi PPS regiónu CEE (APG, ČEPS, PSE, MAVIR, TENNET, 50HzT, SEPS).

Pravidlá vnútrodenného prideľovania sú zverejnené na webovom sídle alokačnej kancelárie ČEPS pod nasledovným odkazom: http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Prenosove-sluzby/Documents/Annex%202%20ICAN%20Trader%20Guide%20v004%20final.pdf a tiež na webovom sídle SEPS pod nasledovným odkazom: http://www.sepsas.sk/seps/Intraday.asp?kod=508

SEPS má právo za určitých podmienok obmedziť dohodnutý prenos elektriny. Podmienky a okolnosti, za ktorých môže dôjsť k obmedzeniu prenosu elektriny sú uvedené v kapitole 4.4 Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, ktorý bol schválený zo strany ÚRSO (viď odkaz na webové sídlo SEPS): http://www.sepsas.sk/seps/PrevadzkovyPoriadok.asp?kod=301

Obchodné pravidlá však nedokážu plne reflektovať fyzikálne zákony (neistota prameniaca najmä z existencie spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny a výroby veterných elektrární na severe Nemecka) a preto toky elektriny na niektorých profiloch vysoko prekračujú možnosti dotknutých sústav. To vedie k neplánovaným tokom elektriny cez ostatné sústavy, čo spôsobuje ich vysoké zaťaženie až preťaženie. Pravidlá definované v OH aplikuje na svoju regulačnú oblasť každý TSO a vydáva interné predpisy. V prípade SEPS je to dokument Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“) spoločnosti SEPS. Tento dokument vydáva SEPS v zmysle § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každú aktualizáciu dokumentu Technické podmienky predkladá SEPS okrem iného aj ÚRSO. Dokument Technické podmienky v aktuálnom znení je zverejnený na webovom sídle SEPS pod nasledovným odkazom: http://www2.sepsas.sk/TechPod.asp?Kod=281.