Informačná povinnosť Úradu podľa § 10 písm. c) bod 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Spoločnosť SEPS pri výkone svojej činnosti spolupracuje so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len “PPS“), z ktorých ČEPS, PSE a MAVIR sú z územia EÚ a WPS (Ukrajina) je z územia mimo EÚ. S uvedenými susednými PPS má spoločnosť SEPS uzatvorené tzv. prevádzkové zmluvy. Voči všetkým partnerom v postavení PPS postupuje spoločnosť SEPS podľa pravidiel definovaných v prevádzkovej príručke ENTSO-E nazývanej Operational Handbook (ďalej len “OH“), ktorá je záväzná pre všetkých PPS združených v ENTSO-E. OH obsahuje aj opatrenia zamerané na riešenie preťažení sústav. Pokiaľ by pravidlá definované v OH boli striktne dodržiavané, k preťaženiam sústav by nemalo dochádzať vôbec. Odkaz na aktuálne znenie OH je nasledovný: https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx