Žiadosti pre vydanie a uznanie záruky pôvodu elektriny zasielajte na adresu:
      ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
      Odbor vecnej regulácie
      Bajkalská 27
      P.O.BOX 12
      820 07 Bratislava 27

alebo na e-mailovú adresu:
      zaruky@urso.gov.sk

V prípade otázok kontaktujte:
      Mgr. Miroslava Ganajová, Mgr. Ingrid Bežová, tel. č. 02/581 004 59.

Vzory žiadostí: