Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2016:

výhrevnosť zemného plynu – 34,8190 MJ/m3

pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti – 1,108288

jadrová inflácia JPI – 0,067

cena CENCG t – 21,64023 €/MWh