Údaje k návrhu ceny tepla na rok 2015:

výhrevnosť zemného plynu – 34,6886 MJ/m3

pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti – 1,108522

jadrová inflácia JPI – 0,55

cena CENCG t – 24,9353 €/MWh