Oznámenie o začatí cenového konania voči SPP, a. s. z podnetu úradu vo veci zníženia ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pozorne sledoval vývoj na medzinárodnom trhu so zemným plynom, analyzoval trendy a dopady udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť pomery na slovenskom trhu. Po zodpovednom posúdení situácie a zvážení možného vývoja konštatuje, že domáci trh s plynom signalizuje potrebu zásahu do cenového prostredia, pretože napriek tomu, že úrad stanovením maximálnych cien plynu vytvoril vhodné podmienky na tvorbu cien voľnou súťažou dodávateľov, ceny nedostatočne reagujú na zmenené podmienky na trhoch. To môže viesť k narušeniu rovnováhy a neúmernému zisku dodávateľov na úkor odberateľov plynu.

Na trhu s plynom má dominantné postavenie SPP, a. s., ktorý ovláda najväčší segment trhu a ktorý v rozhodujúcej miere formuje jeho podobu. Úrad zabezpečuje rovnosť účastníkov trhu a preto nemôže zostať nečinným a len pasívne akceptovať skutočnosť, že cenová hladina stagnuje a nekopíruje medzinárodný pokles cien.

V záujme ostatných účastníkov na trhu s plynom úrad usúdil, že dozrel čas, aby zasiahol. Týmto oznamuje, že dňa, 19. júna 2015, začal z vlastného podnetu cenové konanie voči regulovanému subjektu SPP, a. s. vo veci zníženia ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky.

O výsledku cenového konania, o konkrétnych zmenách v cenách za dodávku zemného plynu bude úrad informovať verejnosť hneď po skončení cenového konania a vydaní rozhodnutia.

Tlačová správa
19. jún 2015

Share this post