Informácia pre odberateľov týkajúca sa zvýšenia hodnoty pevnej zložky tarify za distribúciu elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaznamenal v poslednej dobe viacero podnetov odberateľov týkajúcich sa zvýšenia hodnoty pevnej zložky tarify za distribúciu elektriny v rámci vyúčtovacích faktúr za spotrebu elektriny vystavených za obdobie roku 2014.

Pevná zložka tarify za distribúciu elektriny pre rok 2014 bola schválená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0015/2014/E zo dňa 21. 11. 2013.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. pristúpila v roku 2014 k úprave cenníka distribúcie elektriny, a to k zlúčeniu tzv. fixných sadzieb na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN) pre podnikateľov a k vytvoreniu jednej priemernej (základnej) tarify, ktorá rovnomernejšie adresuje úhradu nákladov spojených s využívaním distribučnej sústavy.

Náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiace s distribúciou elektriny sú takmer celé fixného charakteru, to znamená, že nezávisia od množstva distribuovanej/spotrebovanej elektriny, ale len od požadovanej kapacity v sústave, ktorá je vyjadrená ampérovou hodnotou ističa.

V záujme predchádzania vysokým platbám za rezervovanú kapacitu v sústave a následnej úpravy celkovej platby distribučných poplatkov za konkrétne odberné miesto je potrebné optimalizovať pomer medzi hodnotou hlavného ističa a samotnou spotrebou elektriny.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví odporúča odberateľom, aby za účelom overenia správneho nastavenia produktov kontaktovali svojho súčasného dodávateľa elektriny.

Share this post