Vykonávacie nariadenie k REMIT

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v energetike (ACER) oznámila, že dňa 7. januára 2015 vstúpilo do platnosti vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodého trhu s energiou.  Vstúpenie vykonávacieho nariadenia do platnosti sa deje 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18. decembra 2014.

Nový REMIT portál agentúry bude spustený 8. januára 2015 a stane sa ústredným miestom vstupu do informačného systému agentúry pre REMIT s názvom ARIS (Agency’s REMIT Information System).

Tento REMIT portál umožní oznamujúcim stranám, aby sa mohli začať registrovať ako registrované reportovacie miesta (Registered Reporting Mechanisms - RRMs). V ten istý deň agentúra na REMIT portáli sprístupní svoju podpornú dokumentáciu, a to Užívateľský manuál na oznamovanie transakcií (Transaction Reporting User Manual - TRUM), Manuál o postupoch pre oznamovanie transakcií a základných údajov (Manual of Procedures on transaction and fundamental data reporting), Požiadavky pre registrované reportovacie miesta (Requirements for Registred Reportin Mechanisms - RRMs) a Zoznam organizovaných miest obchodovania.

Od dnešného vstupu vykonávacieho nariadenia do platnosti sa odvíjajú dôležité termíny pre oznamovanie údajov podľa REMIT. Účastníci trhu a tretie strany oznamujúce v ich mene budú musieť:

  • v termíne do 9 mesiacov, t.j. od 7. októbra 2015, oznamovať transakcie zo zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch pripustených k obchodovaniu na organizovaných miestach obchodovania, a základné údaje z ústredných informačných platforiem o transparentnosti sietí ENTSO, a
  • v termíne do 15 mesiacov, t.j. od 7. apríla 2016, oznamovať transakcie zo zostávajúcich zmlúv o veľkoobchodných energetických produktoch (mimoburzové štandardné a neštandardné zmluvy o dodávkach; zmluvy o preprave) a oznamované základné údaje od prevádzkovateľov prepravných sietí, prevádzkovateľov siete zariadení LNG a prevádzkovateľov podzemných zásobníkov plynu.

Viac informácií nájdete na stránke www.acer.europa.eu (Tlačová správa (pdf), Oznam)

Share this post