Tlačová správa - Protesty SAPI majú zlého adresáta

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) organizuje protesty pred vládnymi, parlamentnými, energetickými a ďalšími inštitúciami proti strate podpory na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií. Za vinníka straty vysokého doplatku za vyrobenú elektrinu asi 1 200 zdrojov označuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a regionálne distribučné sústavy.

Je pochopiteľné, že SAPI samotná sa štylizuje v tejto kauze za neohrozeného bojovníka za svojich členov. Nemôže predsa priznať, že počas pripomienkového konania k zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie v roku 2012, ktorá zaviedla do zákona od 1.1.2015 sankcie za neplnenie povinností výrobcov, nevzniesla ani jedinú pripomienku. Nepochybne by sa jej členovia opýtali, za čo vlastne platia členské príspevky, ak ich stavovská organizácia nesleduje energetickú legislatívu alebo prečo aspoň neupozornila výrobcov na webovú stránku ÚRSO, na ktorej úrad vyzýval výrobcov na plnenie povinností voči zákonu.

Veľká väčšina výrobcov elektriny z OZE si svoje povinnosti splnila a preto nemá žiadne problémy. Ostatní ich však z pohodlnosti alebo nedbanlivosti prehliadla zo zásady, že ak ich doteraz nikto vážne nevyžadoval, možno si ich nevšímať aj naďalej.

Ale splniť si elementárnu povinnosť a nahlásiť potrebné údaje na to, aby ÚRSO mohol čo najexaktnejšie vypočítať objem nákladov na ich výrobu a zodpovedne tak regulovať koncovú cenu elektriny pre domácnosti a priemysel, na to už nereagovali. Prezentovali tak svoj ignorantský postoj voči tým, ktorí sa im na ich podnikanie skladajú. To, že pre takýchto nezodpovedných podnikateľov vo výrobe elektriny z OZE postihla zaslúžená sankcia, je len logickým a správnym krokom v mene všetkých ostatných účastníkov trhu s elektrinou.

Postihnutá časť výrobcov sa jednohlasne sťažuje na neprimeranosť sankcie a diskrimináciu. Nič také neexistuje. Sankcia uplatňuje na každého presne rovnaký meter: koľko peňazí by individuálny výrobca mal dostať, o toľko aj príde. Nikto neškoduje na úkor druhého.

Výhrady a sťažnosti týchto výrobcov vyžadujú od ÚRSO zásah do procesu zasielania oznámení o strate nároku na podporu v roku 2015 zo strany regionálnych distribučných sústav. Nechcú si pripustiť, že zmluvu medzi nimi a regionálnou distribučnou sústavou uzavreli dobrovoľne a pritom sa zaviazali plniť určité povinnosti. Úrad nemá kompetencie do takýchto zmluvných vzťahov vstupovať, ovplyvňovať ich a už vôbec nie niekomu niečo nariaďovať.

SAPI tiež tvrdí, že sankcia sa má týkať iba zariadení OZE, ktoré začali svoju prevádzku po 1.1.2014. Na zdroje uvedené do prevádzky pred týmto termínom sa vraj nevzťahuje. Asi to má znamenať, že pokuty za porušenie cestnej prevádzky, ktoré sa od určitého termínu už nemôžu riešiť pohovorom policajta s previnilcom, ale jednoznačne finančnou pokutou, sa nevťahuje na vodičov, ktorí dostali vodičský preukaz pred týmto termínom.

Smutno smiešnu rolu v celej tejto ukričanej kauze plnej vyhrážok o chystajúcej sa nezamestnanosti hrajú niektorí poslanci NR SR, ktorí ju využívajú na svoje zviditeľnenie. Absurdné je, že ak SAPI nepriamo nabáda na bagatelizovanie zákona, tak rovnako konajú aj poslanci, ktorí jej návrhy podporujú. Navrhujú nezmyselné zmeny zákona, ktoré by de facto legalizovali jeho nerešpektovanie, výhody pre jednu skupinu podnikateľov energetike a tým diskrimináciu ostatných účastníkov trhu s elektrinou. Pritom však hanblivo verejnosti neprezradia, že to boli práve oni, ktorí príslušnú novelu zákona v roku 2013 schvaľovali a rovnako ako SAPI, ani oni k nej v pripomienkovom konaní nemali žiadne pripomienky.

Bratislava 06.02.2015

Share this post