Plnenie povinností výrobcov elektriny s právom na podporu podľa zákona č. 309/2009 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) považuje povinnosť výrobcu elektriny s právom na podporu uvedenú v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.) za splnenú, ak výrobca elektriny doručí oznámenie o uplatnení podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2009 Z. z. vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok najneskôr 15. augusta kalendárneho roka osobne do podateľne úradu, elektronicky alebo faxom alebo najneskôr dňa 15. augusta oznámenie odovzdá na poštovú prepravu.

Ak oznámenie nebolo úradu v zákonom stanovenej lehote k 15. augustu doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu, výrobcovi elektriny zo zákona zaniká právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2009 Z. z. (nemôže si toto právo uplatniť) pre nasledujúci kalendárny rok. Právo na podporu výrobcov elektriny na ďalšie roky pri splnení zákonom stanovených podmienok týmto nie je dotknuté.

Úrad považuje povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. výrobcu elektriny s právom na podporu za splnenú, ak výrobca elektriny vrátil doplatok získaný v rozpore s podmienkami podpory podľa zákon č. 309/2009 Z. z. do 15. apríla, pričom za vrátenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Ak výrobca elektriny nesplní povinnosť vrátiť doplatok prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v zákonom stanovenom termíne (do 15. apríla), ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory, nemá právo na odber elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. a na doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z., a to na nasledujúci kalendárny rok. Právo na podporu výrobcov elektriny na ďalšie roky pri splnení zákonom stanovených podmienok týmto nie je dotknuté.

V prípade, ak výrobca elektriny vrátil prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doplatok, ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa zákona č. 309/2009 Z. z., po 15. apríli, považuje úrad povinnosť podľa § 4 ods. 4 zák. č. 309/2009 Z. z. výrobcu elektriny s právom podpory za splnenú aj v tomto prípade, a to za podmienky, že výrobca elektriny požiadal úrad o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci rok v dostatočnom časovom predstihu a zároveň mu bolo potvrdenie doručené po 15. apríli (vrátane 15. apríla).

Share this post