ÚRSO zriaďuje slovenský register účastníkov trhu podľa REMIT

ÚRSO oznamuje, že v zmysle článku 9 odsek 2 nariadenia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiami (ďalej len „REMIT“) dňa 17. marca 2015 zriaďuje, pre účely registrácie účastníkov trhu v zmysle článku 9 odsek 1 REMIT, Centralizovaný európsky register pre účastníkov trhu s energiou (CEREMP) v Slovenskej republike.

Povinnosť registrácie sa týka len tých účastníkov trhu, ktorí majú povinnosť pravidelne oznamovať Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v energetike (ďalej len „agentúre“) údaje o zmluvách týkajúcich sa veľkoobchodných produktov v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie č. 1348/2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8.2 a 6 REMIT (ďalej len „vykonávacie nariadenie“).

Do slovenského registra sa zaregistrujú predmetní účastníci trhu, ktorí majú svoje sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike alebo účastníci trhu mimo Únie, ktorých väčšina podnikateľských aktivít je vykonávaná na Slovensku.

Presný termín začatia registrácie účastníkov nie je stanovený, v zásade však platí, že účastníci trhu predložia národnému registračnému orgánu registračný formulár ešte pred uzatvorením zmlúv, ktoré majú povinnosť oznámiť agentúre, a to v termínoch stanovených článkom 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia na 7. októbra 2015, resp. 7. apríla 2016.

Podrobnosti o spôsobe registrácie vám poskytne Užívateľský manuál pre registráciu účastníkov trhu v Slovenskej republike, ktorý môžete nájsť v časti stránky /Remit/Registrácia účastníkov trhu.

Prostredníctvom tejto linky sa dostanete priamo do rozhrania, v ktorom si môžete zriadiť svoj registračný účet v slovenskom registri.

Share this post