ÚRSO začal kontrolu v regionálnych distribučných spoločnostiach

Dôležitou súčasťou štátnej regulácie, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je kontrola. Žiadny podnikateľský subjekt na trhu  s elektrinou sa nevyhne plánovanej kontrole a neustále musí aj počítať s náhlou kontrolou na podnet iných účastníkov trhu alebo vlastných zistení úradu.

Úrad vždy venoval oblasti kontroly zvýšenú pozornosť, pretože rešpektovanie svojich rozhodnutí a postupov pokladá za zásadný prvok stability regulačného rámca.  V prípade zistenia porušenia zákona preto neváha využiť svoje kompetencie a regulovanému subjektu ukladá sankcie  a zároveň opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktorých plnenie opäť  podrobne preveruje.

Okrem iného je podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach predmetom kontroly v kontrolovaných subjektoch aj overovanie správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu a to bez ohľadu na váhu a postavenie subjektu na trhu.

V marci tohto roku začal úrad plánovanú kontrolu v Západoslovenskej distribučnej, a. s. , zameranú na preverenie správnosti a pravdivosti údajov a parametrov vchádzajúcich do metodiky výpočtu taríf a cien elektriny na rok 2015.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznamuje, že 12.6.2015 začal kontrolu s rovnakým zameraním aj u ostatných dvoch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, Stredoslovenskej energetike – Distribúcii, a. s. a Východoslovenskej distribučnej, a. s.

O výsledkoch kontrol bude úrad informovať po ich skončení.

V Bratislave 12.6.2015

Share this post