ÚRSO udelil pokutu Energetickému centru, a.s.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznamuje, že ukončil správne konanie nadväzujúce na výsledky kontroly v regulovanom subjekte Energetické centrum, a.s.
Na základe zistení o porušení zákona, z ktorých najvážnejším bolo účtovanie vyšších cien elektriny,  ako úradom stanovených maximálnych cien, úrad rozhodol o udelení sankcie.

Sankciou je pokuta vo výške 1 000 000 eur.

V Bratislave 16.5.2013

Share this post