ÚRSO bude pomáhať regulačnému úradu na Ukrajine

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvíťazil v európskej súťaži o realizáciu projektu „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“

Projekt má formu twinningu, to znamená, že orgán štátnej správy z členskej krajiny Európskej únie z určitej oblasti, v tomto prípade zo štátnej regulácie v energetike, pomáha svojmu partnerovi - regulačnému orgánu v nečlenskom štáte v implementácii európskej energetickej a regulačnej legislatívy, budovaní trhu s elektrinou, v prepojení na medzinárodné trhy a v posilňovaní jeho personálnej a inštitucionálnej kapacity.

Úrad má v tomto smere bohaté skúsenosti. V minulom období plnil podobnú úlohu v Azerbajdžane a Srbsku. Jeho prínos pre rozvoj národných trhov a podiel na tvorbe legislatívy bol vysoko hodnotený nielen najvyššími predstaviteľmi týchto krajín, ale aj predstaviteľmi Európskej únie.

Realizácia projektu, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie, sa začne na jeseň tohto roku a bude trvať dva roky. Dôraz sa kladie na povinnosť partnerov dospieť ku konkrétnym výsledkom v podobe zákonov a vyhlášok a ich uvedenie do praxe. Očakáva sa zvýšenie liberalizácie trhu, zavedenie štandardných praktík a vytvorenie podmienok na zapojenie Ukrajiny do jednotného európskeho trhu s elektrinou.

Skutočnosť, že si ukrajinskí kolegovia vybrali za svojho učiteľa práve úrad, svedčí o nespornej kvalite jeho ponuky, na ktorú ho oprávňovali dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí a autorita, ktorú požíva na medzinárodnom poli v oblasti štátnej regulácie.

 

Tlačová správa
04. jún 2015

Share this post